chandikashtakam

chandikashtakam

॥ চণ্ডিকাষ্টকম্ ॥ সহস্রচন্দ্রনিত্দকাতিকান্ত-চন্দ্রিকাচয়ৈ- দিশোঽভিপূরয়দ্ বিদূরয়দ্ দুরাগ্রহং কলেঃ । কৃতামলাঽবলাকলেবরং বরং ভজামহে মহেশমানসাশ্রয়ন্বহো মহো মহোদয়ম্ ॥ ১॥ বিশাল-শৈলকন্দরান্তরাল-বাসশালিনীং ত্রিলোকপালিনীং কপালিনী মনোরমামিমাম্ । উমামুপাসিতাং সুরৈরূপাস্মহে মহেশ্বরীং পরাং গণেশ্বরপ্রসূ নগেশ্বরস্য নন্দিনীম্ ॥ ২॥ অয়ে মহেশি! তে মহেন্দ্রমুখ্যনির্জরাঃ সমে সমানয়ন্তি মূর্দ্ধরাগত পরাগমঙ্ঘ্রিজম্ । মহাবিরাগিশঙ্করাঽনুরাগিণীং নুরাগিণী স্মরামি চেতসাঽতসীমুমামবাসসং নুতাম্ ॥ ৩॥ ভজেঽমরাঙ্গনাকরোচ্ছলত্সুচাম রোচ্চলন্ নিচোল-লোলকুন্তলাং স্বলোক-শোক-নাশিনীম্ । অদভ্র-সম্ভৃতাতিসম্ভ্রম-প্রভূত-বিভ্রম- প্রবৃত-তাণ্ডব-প্রকাণ্ড-পণ্ডিতীকৃতেশ্বরাম্ ॥ ৪॥ অপীহ পামরং বিধায় চামরং তথাঽমরং নুপামরং পরেশিদৃগ্-বিভাবিতা-বিতত্রিকে । প্রবর্ততে প্রতোষ-রোষ-খেলন তব স্বদোষ- মোষহেতবে সমৃদ্ধিমেলনং পদন্নুমঃ ॥ ৫॥ ভভূব্-ভভব্-ভভব্-ভভাভিতো-বিভাসি ভাস্বর- প্রভাভর-প্রভাসিতাগ-গহ্বরাধিভাসিনীম্ । মিলত্তর-জ্বলত্তরোদ্বলত্তর-ক্ষপাকর প্রমূত-ভাভর-প্রভাসি-ভালপট্টিকাং ভজে ॥ ৬॥ কপোতকম্বু-কাম্যকণ্ঠ-কণ্ঠয়কঙ্কণাঙ্গদা- দিকান্ত-কাশ্চিকাশ্চিতাং কপালিকামিনীমহম্ । বরাঙ্ঘ্রিনূপুরধ্বনি-প্রবৃত্তিসম্ভবদ্ বিশেষ- কাব্যকল্পকৌশলাং কপালকুণ্ডলাং ভজে ॥ ৭॥ ভবাভয়-প্রভাবিতদ্ভবোত্তরপ্রভাবি ভব্য ভূমিভূতিভাবন প্রভূতিভাবুকং ভবে । ভবানি নেতি তে ভবানি! পাদপঙ্কজং ভজে ভবন্তি তত্র শত্রুবো ন য়ত্র তদ্বিভাবনম্ ॥ ৮॥ দুর্গাগ্রতোঽতিগরিমপ্রভবাং ভবান্যা ভব্যামিমাং স্তুতিমুমাপতিনা প্রণীতাম্ । য়ঃ শ্রাবয়েত্ সপুরূহূতপুরাধিপত্য ভাগ্যং লভেত রিপবশ্চ তৃণানি তস্য ॥ ৯॥ রামাষ্টাঙ্ক শশাঙ্কেঽব্দেঽষ্টম্যাং শুক্লাশ্বিনে গুরৌ । শাক্‍তশ্রীজগদানন্দশর্মণ্যুপহৃতা স্তুতিঃ ॥ ১০॥ ॥ ইতি কবিপত্যুপনামক-শ্রী উমাপতিদ্বিবেদি-বিরচিতং চণ্ডিকাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥
«
»
Translate »