kilakastotram

॥ কীলকস্তোত্রম্ ॥

ওঁ অস্য শ্রীকীলকমন্ত্রস্য শিবঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ,
শ্রীমহাসরস্বতী দেবতা, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থং
সপ্তশতীপাঠাঙ্গত্বেন জপে বিনিয়োগঃ ।
ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ ।
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ত্রিবেদীদিব্যচক্ষুষে ।
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে ॥ ১॥

সর্বমেতদ্বিজানীয়ান্মন্ত্রাণামপি কীলকম্ ।
সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সততং জপ্যতত্পরঃ ॥ ২॥

সিদ্ধ্যন্ত্যুচ্চাটনাদীনি কর্মাণি সকলান্যপি ।
এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবৃন্দেন ভক্তিতঃ ॥ ৩॥

ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে ।
বিনা জপ্যেন সিদ্ধ্যেত্তু সর্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪॥

সমগ্রাণ্যপি সেত্স্যন্তি লোকশঙ্কামিমাং হরঃ ।
কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবমিদং শুভম্ ॥ ৫॥

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্তু তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ ।
সমাপ্নোতি স পুণ্যেন তাং য়থাবন্নিমন্ত্রণাম্ ॥ ৬॥

সোঽপি ক্ষেমমবাপ্নোতি সর্বমেব ন সংশয়ঃ ।
কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ ॥ ৭॥

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি ।
ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্ ॥ ৮॥

য়ো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ ।
স সিদ্ধঃ স গণঃ সোঽথ গন্ধর্বো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৯॥

ন চৈবাপাটবং তস্য ভয়ং ক্বাপি ন জায়তে ।
নাপমৃত্যুবশং য়াতি মৃতে চ মোক্ষমাপ্নুয়াত্ ॥ ১০॥

জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুর্বীত হ্যকুর্বাণো বিনশ্যতি ।
ততো জ্ঞাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ ১১॥

সৌভাগ্যাদি চ য়ত্কিঞ্চিদ্ দৃশ্যতে ললনাজনে ।
তত্সর্বং তত্প্রসাদেন তেন জপ্যমিদম্ শুভম্ ॥ ১২॥

শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তত্ ॥ ১৩॥

ঐশ্বর্যং তত্প্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ ।
শত্রুহানিঃ পরো মোক্ষঃ স্তূয়তে সা ন কিং জনৈঃ ॥ ১৪॥

চণ্ডিকাং হৃদয়েনাপি য়ঃ স্মরেত্ সততং নরঃ ।
হৃদ্যং কামমবাপ্নোতি হৃদি দেবী সদা বসেত্ ॥ ১৫॥

অগ্রতোঽমুং মহাদেবকৃতং কীলকবারণম্ ।
নিষ্কীলঞ্চ তথা কৃত্বা পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ ॥ ১৬॥

   ॥ ইতি শ্রীভগবত্যাঃ কীলকস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

«
»
Translate »