shri chadipathah


॥ শ্রীচণ্ডীপাঠঃ ॥

       ॥ ওঁ শ্রী দেবৈঃ নমঃ ॥

       ॥ অথ চংডীপাঠঃ ॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ ১৪ নমস্তস্যৈ ১৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-১৬॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ ১৭ নমস্তস্যৈ ১৮ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-১৯॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ২০ নমস্তস্যৈ ২১ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-২২॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ২৩ নমস্তস্যৈ ২৪ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-২৫॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ২৬ নমস্তস্যৈ ২৭ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-২৮॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ২৯ নমস্তস্যৈ ৩০ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৩১॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৩২ নমস্তস্যৈ ৩৩ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৩৪॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৩৫ নমস্তস্যৈ ৩৬ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৩৭॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৩৮ নমস্তস্যৈ ৩৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৪০॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৪১ নমস্তস্যৈ ৪২ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৪৩॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৪৪ নমস্তস্যৈ ৪৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৪৬॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৪৭ নমস্তস্যৈ ৪৮ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৪৯॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৫০ নমস্তস্যৈ ৫১ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৫২॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৫৩ নমস্তস্যৈ ৫৪ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৫৫॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৫৬ নমস্তস্যৈ ৫৭ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৫৮॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৫৯ নমস্তস্যৈ ৬০ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৬১॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৬২ নমস্তস্যৈ ৬৩ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৬৪॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৬৫ নমস্তস্যৈ ৬৬ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৬৭॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৬৮ নমস্তস্যৈ ৬৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৭০॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৭১ নমস্তস্যৈ ৭২ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৭৩॥

য়া দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ ৭৪ নমস্তস্যৈ ৭৫ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৭৬॥

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভুতানাঞ্চাখিলেষু য়া ।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৭৭॥

চিতিরূপেণ য়া কৃত্স্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগত্ ।
নমস্তস্যৈ ৭৮ নমস্তস্যৈ ৭৯ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৫-৮০॥

        ॥ ইতি চংডীপাঠঃ ॥
«
»
Translate »