shrichandidhvajastotram

॥ শ্রীচণ্ডীধ্বজস্তোত্রম্ ॥

অস্য শ্রী চণ্ডীধ্বজ স্ত্রোত্র মহামন্ত্রস্য । মার্কণ্ডেয় ঋশিঃ ।
অনুশ্তুপ্ ছন্দঃ । শ্রীমহালক্ষ্মীর্দেবতা । শ্রাং বীজম্ । শ্রীং শক্তিঃ ।
শ্রূং কীলকম্ । মম বাঞ্ছিতার্থ ফলসিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ ।
অঙ্গন্যসঃ ।
শ্রাং শ্রীং শ্রুং শ্রৈং শ্রৌং শ্রঃ ইতি কর হৃদয়াদিন্যাসৌ ।
     শ্যানন্ ।
ওঁ শ্রীং নমো জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ ভূত্যৈ নমো নমঃ ।
পরমানন্দরূপায়ৈ নিত্যায়ৈ সততং নমঃ ॥ ১ ॥

নমস্তেঽস্তু মহাদেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২ ॥

রক্ষমাং শরণ্যে দেবি ধন-ধান্য-প্রদায়িনি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৩ ॥

নমস্তেঽস্তু মহাকালী পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৪ ॥

নমস্তেঽস্তু মহালক্ষ্মী পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৫ ॥

মহাসরস্বতী দেবী পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৬ ॥

নমো ব্রাহ্মী নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৭ ॥

নমো মহেশ্বরী দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৮ ॥

নমস্তেঽস্তু চ কৌমারী পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৯ ॥

নমস্তে বৈষ্ণবী দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১০ ॥

নমস্তেঽস্তু চ বারাহী পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১১ ॥

নারসিংহী নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১২ ॥

নমো নমস্তে ইন্দ্রাণী পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১৩ ॥

নমো নমস্তে চামুণ্ডে পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১৪ ॥

নমো নমস্তে নন্দায়ৈ পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১৫ ॥

রক্তদন্তে নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১৬ ॥

নমস্তেঽস্তু মহাদুর্গে পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১৭ ॥

শাকম্ভরী নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১৮ ॥

শিবদূতি নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ১৯ ॥

নমস্তে ভ্রামরী দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২০ ॥

নমো নবগ্রহরূপে পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২১ ॥

নবকূট মহাদেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২২ ॥

স্বর্ণপূর্ণে নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২৩ ॥

শ্রীসুন্দরী নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২৪ ॥

নমো ভগবতী দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২৫ ॥

দিব্যয়োগিনী নমস্তে পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২৬ ॥

নমস্তেঽস্তু মহাদেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২৭ ॥

নমো নমস্তে সাবিত্রী পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২৮ ॥

জয়লক্ষ্মী নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ২৯ ॥

মোক্ষলক্ষ্মী নমস্তেঽস্তু পরব্রহ্মস্বরূপিণি ।
রাজ্যং দেহি ধনং দেহি সাম্রাজ্যং দেহি মে সদা ॥ ৩০ ॥

চণ্ডীধ্বজমিদং স্তোত্রং সর্বকামফলপ্রদম্ ।
রাজতে সর্বজন্তূনাং বশীকরণ সাধনম্ ॥ ৩২ ॥

॥ শ্রীচণ্ডীধ্বজ স্তোত্রম্ ॥
«
»
Translate »