Kunjikastotram or siddhakunjikastotram

Kunjikastotram or siddhakunjikastotram

॥ কুঞ্জিকাস্তোত্রম্ অথবা সিদ্ধকুঞ্জিকাস্তোত্রম্ ॥ 
॥ কুঞ্জিকাস্তোত্রম্ অথবা সিদ্ধকুঞ্জিকাস্তোত্রম্ ॥

শ্রী গণেশায় নমঃ ।
ওঁ অস্য শ্রীকুঞ্জিকাস্তোত্রমন্ত্রস্য সদাশিব ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ,
শ্রীত্রিগুণাত্মিকা দেবতা, ওঁ ঐং বীজং, ওঁ হ্রীং শক্তিঃ, ওঁ ক্লীং কীলকম্,
মম সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ ।

শিব উবাচ ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ।
য়েন মন্ত্রপ্রভাবেণ চণ্ডীজাপঃ শুভো ভবেত্ ॥ ১॥

ন কবচং নার্গলাস্তোত্রং কীলকং ন রহস্যকম্ ।
ন সূক্তং নাপি ধ্যানং চ ন ন্যাসো ন চ বার্চনম্ ॥ ২॥

কুঞ্জিকাপাঠমাত্রেণ দুর্গাপাঠফলং লভেত্ ।
অতি গুহ্যতরং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৩॥

গোপনীয়ং প্রয়ত্নেন স্বয়োনিরিব পার্বতি ।
মারণং মোহনং বশ্যং স্তম্ভনোচ্চাটনাদিকম্ ।
পাঠমাত্রেণ সংসিদ্ধ্যেত্ কুঞ্জিকাস্তোত্রমুত্তমম্ ॥ ৪॥

অথ মন্ত্রঃ ।
ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ।
ওঁ গ্লৌং হুং ক্লীং জূং সঃ জ্বালয় জ্বালয় জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল
ঐং হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে জ্বল হং সং লং ক্ষং ফট্ স্বাহা ॥ ৫॥

ইতি মংত্রঃ ।
var  শ্রূঁ শ্রূঁ শ্রূঁ শং ফট্ ঐং হ্রীং ক্লীং জ্বল উজ্জ্বল প্রজ্বল
হ্রীং হ্রীং ক্লীং স্রাবয় স্রাবয় শাপং নাশয় নাশয় 
শ্রীং শ্রীং শ্রীং জূং সঃ স্রাবয় আদয় স্বাহা ।
ওঁ শ্লীং হূঁ ক্লীং গ্লাং জূং সঃ জ্বল উজ্জ্বল মন্ত্রং
প্রজ্বল হং সং লং ক্ষং ফট্ স্বাহা ।

নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ নমস্তে মধুমর্দিনি ।
নমঃ কৈটভহারিণ্যৈ নমস্তে মহিষার্দিনি ॥ ৬॥

নমস্তে শুম্ভহন্ত্র্যৈ চ নিশুম্ভাসুরঘাতিনি ।
জাগ্রতং হি মহাদেবি জপং সিদ্ধং কুরূষ্ব মে ॥ ৭॥

ঐঙ্কারী সৃষ্টিরূপায়ৈ হ্রীঙ্কারী প্রতিপালিকা ।
ক্লীঙ্কারী কামরূপিণ্যৈ বীজরূপে নমোঽস্তু তে ॥ ৮॥

চামুণ্ডা চণ্ডঘাতী চ য়ৈকারী বরদায়িনী ।
বিচ্চে চাভয়দা নিত্যং নমস্তে মন্ত্ররূপিণি ॥ ৯॥

ধাং ধীং ধূং ধূর্জটেঃ পত্নী বাং বীং বূং বাগধীশ্বরী ।
ক্রাং ক্রীং ক্রূং কুঞ্জিকা দেবি শাং শীং শূং মে শুভং কুরু ॥ ১০॥

var কালিকা দেবি
হুং হুং হুঙ্কাররূপিণ্যৈ জং জং জং জম্ভনাদিনী ।
 var  জ্রাং জ্রীং জ্রূং ভালনাদিনী ।
ভ্রাং ভ্রীং ভ্রূং ভৈরবী ভদ্রে ভবান্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ১১॥

অং কং চং টং তং পং য়ং শং বীং দুং ঐং বীং হং ক্ষং ।
ধিজাগ্রম্ ধিজাগ্রং ত্রোটয় ত্রোটয় দীপ্তং কুরু কুরু স্বাহা ॥ ১২॥

 var  ওঁ অং কং চং টং তং পং সাং বিদুরাং বিদুরাং বিমর্দয় বিমর্দয়
হ্রীং ক্ষাং ক্ষীং স্রীং জীবয় জীবয় ত্রোটয় ত্রোটয় 
জম্ভয় জংভয় দীপয় দীপয় মোচয় মোচয়
হূং ফট্ জ্রাং বৌষট্ ঐং হ্ऱীং ক্লীং রঞ্জয় রঞ্জয় 
সঞ্জয় সঞ্জয় গুঞ্জয় গুঞ্জয় বন্ধয় বন্ধয়
ভ্রাং ভ্রীং ভ্রূং ভৈরবী ভদ্রে সঙ্কুচ সঙ্কুচ
ত্রোটয় ত্রোটয় ম্লীং স্বাহা ॥ ১২॥

পাং পীং পূং পার্বতী পূর্ণা খাং খীং খূং খেচরী তথা ।
ম্লাং ম্লীং ম্লূং মূলবিস্তীর্ণা কুঞ্জিকাস্তোত্র হেতবে ।
সাং সীং সূং সপ্তশতী দেব্যা মংত্রসিদ্ধিং কুরূষ্ব মে ॥ ১৩॥

কুঞ্জিকায়ৈ নমো নমঃ ।
ইদং তু কুঞ্জিকাস্তোত্রং মন্ত্রজাগর্তিহেতবে ।
অভক্তে নৈব দাতব্যং গোপিতং রক্ষ পার্বতি ॥ ১৪॥

য়স্তু কুঞ্জিকয়া দেবি হীনাং সপ্তশতীং পঠেত্ ।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধিররণ্যে রোদনং য়থা ॥ ১৫॥

। ইতি শ্রীরুদ্রয়ামলে গৌরীতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে
কুঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।
var 
ইতি শ্রী ডামরতন্ত্রে ঈশ্বরপার্বতীসংবাদে কুঞ্জিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।
 

Translate »